ДепартаментАнглицистика

Конкурси

Академична длъжност доцент, ДВ 16 от 27.02.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент в област на висше област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (анализ на дискурса – медии); Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 16/27.02.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Елена Борисова Тарашева

  • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
    28.09.2015 / 13:00
  • Зала
    зала 303, 2-ри корпус

Прикачени файлове