ДепартаментАнглицистика

  

Ръководител


гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

корпус 2, офис 312 

тел: 02/8110 340, в. 23123

е-mail: mhadjikoteva@nbu.bg

 


Секретар

 

Нели Харалампиева

корпус 2, офис 309

тел: 02/8110 617, в. 23091

email: nharalampieva@nbu.bg

 

 

„Англицистика” се отделя като самостоятелен  департамент с решение на Академичния съвет на НБУ от 20.02.2012 г.


Научноизследователската дейност на департамент „Англицистика“ е съсредоточена върху теоретичните и приложните аспекти на общото и съпоставителното езикознание, теорията и практиката на превода, англоезичната литература, методиката на чуждоезиковото обучение и използването на информационните и комуникационните технологии в преподаването и обучението по чужд език. Департаментът разработва учебни материали в областта на  чуждоезиковото обучение и стандартите за оценяване на подготовката на учители по чужд език.


Преподаватели на Департамента осъществяват обучение по английски език на студенти и докторанти в НБУ, както и на външни потребители. Департаментът има и функции на методически център за изготвяне на програми за обучение по английски език, за повишаване на качеството на чуждоезиковото обучение и въвеждане на съвременни методи на преподаване.


Издава се годишник на департамента със статии на преподаватели от департаментите „Англицистика“ и „Романистика и германистика“, както и на докторанти, магистри и студенти от програмите, разработени от департаментите.


Квалификационният семинар „Англицистика и американистика“ към Департамента провежда редовно сбирки. Те се водят както от преподаватели на НБУ, така и от гост-лектори от страната и чужбина.

Организират се и съвместни семинарни сбирки с департамент „Романистика и германистика“, както и с други департаменти и структури на НБУ.


Съвместно с департамент „Романистика и германистика“ се провеждат редовни сбирки на докторантския семинар „Съвременни концепции за учене и преподаване на чужд език” към докторска програма „Методика на обучението по съвременни езици”. От 2013 г. Департаментът е съорганизатор на международната научноизследователска конференция за докторанти в областта на методиката на обучението по съвременни езици.


Ежегодно департамент „Англицистика“ организира Зимна школа по проблемите на обучението и общото образование по чужд език.

Департаментът има сключени договори с редица професионални училища и колежи за осигуряване на учебни практики и стажове по преподаване на чужд език на студентите от бакалавърска програма „Англицистика“.


От началото на академичната 2009/2010 г. в НБУ функционира модерна зала за обучение по устен превод (зала 401, корпус 2) с две двойни кабини и 16 делегатски места.


Департаментът има рамкови договори с редица висши училища:

 • Башкирски държавен педагогически университет
 • Томски държавен университет
 • Пермски национален изследователски политехнически университет
 • Пятигорски държавен лингвистичен университет
 • Набережночелнински институт за социално-педагогическите технологии и ресурси
 • Тюменски държавен университет
 • Московски градски педагогически университет


Департаментът работи по проекти по програма „Еразъм“ с университети в Полша, Италия, Турция, развива активни връзки с културните центрове на Великобритания, САЩ, Русия и Полша в София.


От пролетния семестър на 2011/2012 академична година към департамент „Англицистика“ функционира виртуална изследователска „Лаборатория за езикови технологии“ (ЛЕТ). В сътрудничество с департамент „Информатика” беше актуализиран съществуващият софтуер за сегментиране и индексиране на електронни документи и за лематизация. От 2012 г. започна въвеждането на документи с цел създаването на електронен архив на НБУ. Планира се архивът да бъде многоезичен и да се доизгражда в сътрудничество с други департаменти.


Департаментът предоставя на студентите, обучаващи се в неговите бакалавърски и магистърски програми, възможности да придобият умения и компетентност в реална работна среда.


Съгласно споразумението с фондация „За нашите деца” се осигуряват стажове по писмен и устен превод за студенти от магистърска програма „Писмен и устен превод“ с координатор доц. д-р Борис Наймушин.
Постигнато е споразумение и с преводаческа агенция „Софита“, благодарение на което се осигуряват стажове по компютърно подпомогнат превод за студенти от бакалавърска програма „Англицистика“ и магистърска програма „Писмен и устен превод“ с координатор доц. д-р Мария Стамболиева.


Съгласно споразумението с Британски съвет (България) студенти от преподавателските модули на бакалавърската и магистърската програми участват в асистентски стажове по линия на програмата „Teaching Assistants programme for Young Learners“ на Британски съвет, България.

Студентите от БП „Англицистика“ могат да провеждат своята педагогическа практика и стаж в елитни софийски училища благодарение на сключени с тях договори. Тези СОУ са: 

 • Първа английска езикова гимназия
 • 81 СОУ „Виктор Юго“127 СОУ „Иван Денкуглу“
 • 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“
 • ПЧАГ „Уилиям Шекспир“


Към Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси на НБУ студенти от МП „Лингводидактика“ предлагат опреснителни курсове по чужд език за преподаватели и служители от администрацията.


Преподаватели и студенти от програмите на Департамента осъществяват писмени и устни преводи за нуждите на НБУ, в това число при провеждане на лекции и семинари с международно участие.


Преподаватели от департамента участват като експерти в реализирането на редица международни проекти.


Голяма част от преподавателите членуват в национални и/или международни професионални организации като Българската асоциация на преподавателите по английски език БАПА или в други:

 • Доц. д-р М. Стамболиева е председател на Националната асоциация за компютърна и корпусна лингвистика АНАБЕЛА.
 • Проф. Албена Бакрачева, д.ф.н. е член на управителния съвет на Международната асоциация по американистика (IASA).
 • Доц. д-р Борис Наймушин е председател на управителния съвет на Асоциацията на преводачите в България.
 • Доц. д-р Диана Янкова е президент на Централноевропейската асоциация по канадски изследвания (CEACS/AECEC).
 • Доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева е член на управителния съвет на ОПТИМА, а гл. ас. Светлана Ташевска е инспектор в Българската асоциация за качествени езикови услуги „Оптима”.

От 2011 г. с голям успех се провежда ежегодният литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език по проект, финансиран от Фонда за стратегическо развитие на НБУ, с ръководител доц. д-р М. Стамболиева.